Shivly


Shivly, George

Oct 20 1889: Married Ida M Fraim