Fraim


Fraim, Ida M

Oct 20 1889: Married George Shivly