Baurn


Baurn, J. C.

1870: Census, Harrison township