Baur


Baur, Michael

Aug 10 1854: Married Sarah Mabe